Gebruiksvoorwaarden

Deze “Gebruiksvoorwaarden” zijn een onderdeel van de Overeenkomst (zoals hieronder omschreven) die door uw bedrijf (de “Afnemer”) zijn geaccepteerd. Voor het gebruik van onze Service gaat u akkoord met de verplichtingen en voorwaarden uit deze Gebruikersvoorwaarden, welke van tijd tot tijd door Otentica herzien en gewijzigd kunnen worden. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een integraal geheel met de Overeenkomst en moet in samenhang daarmee gelezen worden. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst heeft de Overeenkomst voorrang boven de Gebruiksvoorwaarden. 

 In deze Gebruiksvoorwaarden worden uw en onze verplichtingen tijdens het gebruik van de Otentica Service (zoals hieronder omschreven) uiteengezet. De uitdrukkingen “wij”, “we”, “ons”’ en “onze”’ verwijzen naar Otentica B.V. en de uitdrukkingen “u”, “uw” en “jullie” verwijzen naar de Afnemer en/of haar Gebruikers. Met u gezamenlijk worden we in deze Gebruiksvoorwaarden Partijen genoemd en elk een Partij.

Artikel 1.    Definities 

Otentica Portaal: De online, beveiligde en cloud-gebaseerde, omgeving van Otentica waar u de Gegevens van Professionals kunt inzien. 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Otentica en de Afnemer betreffende het ter beschikking stellen door ons van het Otentica Portaal aan de Afnemer, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

Data Protectie Wetgeving: Alle wetten, regelgeving, verordeningen en andere regels die worden uitgevaardigd door overheden, agentschappen en autoriteiten en die van toepassing zijn op ons. Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens betreft dit onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Gebruiker: De Afnemer wijst één of meerdere van zijn werknemers aan die met hun Inloggegevens kunnen inloggen in het Otentica Portaal.

Gegevens: Data met betrekking tot beroepskwalificaties van Professionals welke gedeeltelijk worden ontsloten uit registers van derden. Deze data bestaat uit algemene persoonlijke en professionele gegevens waaronder verstaan kan worden: naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, (online) diploma’s, certificaten, en andere beroepskwalificaties. 

Inloggegevens: Een gebruikersnaam met een bijbehorend wachtwoord welke worden gegenereerd en toegewezen door Otentica aan de Gebruiker.

Professionals: Mensen die werkzaam zijn binnen diverse sectoren en daarvoor bepaalde beroepskwalificaties behaald moeten hebben.

Service: Professionals kunnen via het Otentica Portaal hun Gegevens opslaan en delen met (meerdere) partijen, en de Gebruiker kan via het Otentica Portaal Professionals verzoeken om Gegevens aan te leveren met als doel hun beroepskwalificaties te verifiëren. De Service wordt verleend via een website die toegangelijk is via het Otentica Portaal.

Vertrouwelijke Informatie: (i) Het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst, (ii) enige informatie over de ene Partij die in het bezit is gekomen of zal komen door de andere Partij tijdens de voorbereidingen of uitvoering van de Overeenkomst, (iii) enige informatie die als vertrouwelijk is bestempeld door een Partij, en (iv) enige informatie over of ontvangen van een Partij die redelijkerwijs door de ontvangen Partij begrepen kan worden als vertrouwelijk. 

Artikel 2.    Algemeen

a.    Wij stellen het Otentica Portaal voor u beschikbaar voor het doel van de Service gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 
b.    U zal de Service niet gebruiken voor activiteiten of doeleinden die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, of die een nadelig effect kunnen hebben op Otentica of de integriteit van het Otentica Portaal.
c.    Indien één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst om welke reden dan ook als ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt beschouwd, dan blijven de resterende voorwaarden in deze Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden niettemin volledig van kracht.

Artikel 3.    Inloggegegevens en toegang

a.    Zodra uw aanvraag door ons is goedgekeurd en uw onboarding is afgerond zullen de aangeduide Gebruikers met een gebruikersnaam en een wachtwoord worden voorzien waarmee zij gebruik kunnen maken van de Service. U zal deze Inloggegevens in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en (nadere) instructies en/of informatie gebruiken. 
b.    De Inloggegevens zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar, en mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden. De Afnemer is verplicht de Inloggegevens veilig en beveiligd te houden en zal na ontvangst van de Inloggegevens geacht worden redelijkerwijs maatregelen te treffen om dit na te streven.
c.    U neemt de informatie die door ons wordt verstrekt in overweging bij het treffen van maatregelen om Inloggegevens veilig en beveiligd te houden om zo fraude of ander misbruik van Inloggegevens te voorkomen. U zal zich houden aan onze instructies, en u zal er ook voor zorgen dat de Gebruikers zich hieraan zullen houden. Het staat ons vrij om zulke informatie en/of instructies te wijzigen, en in urgente situaties kunnen deze met onmiddellijk effect ingaan. U zult over zulke wijzigingen worden geïnformeerd.
d.    Mochten Inloggegevens bekend worden bij derde partijen, of mocht er een verdenking bestaan dat Inloggegevens bij hen bekend is, dan zal een Gebruiker onmiddellijk zijn Inloggegevens wijzigen. De Afnemer zorgt ervoor dat Gebruikers te allen tijde de verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden naleven en zal daarom ook eindverantwoordelijk blijven voor (het gedrag van) de Gebruikers. Wij kunnen een geldigheidsperiode aan de Inloggegevens toekennen.
e.    Indien (i) de Afnemer en/of de Gebruikers zich niet houden aan de instructies, verplichtingen en overige vereisten van deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst, (ii) er veiligheidsredenen zijn, (iii) er verdenking is van onbehoorlijk gedrag, ongeautoriseerd of frauduleuze toegang, dan is het ons toegestaan om de toegang tot het Otentica Portaal en/of de gebruikmaking van de Service en/of de Inloggegevens te blokkeren of op te schorten.
f.    Om dezelfde redenen als in Artikel 3(e), mag ook de Afnemer zijn eigen Inloggegevens, of van die van zijn Gebruikers blokkeren of opschorten. Zodra u ervan op de hoogte bent dat er zich een dergelijke situatie voordoet zal de Afnemer onmiddellijk de Inloggegevens van deze Gebruiker beëindigen of blokkeren en zal Otentica daar ook van de hoogte brengen. 
g.    In geval van een blokkering of opschorting door ons, zullen wij waar dat mogelijk is, u informeren van een dergelijke blokkering of opschorting met de onderliggende redenen, tenzij dit vanwege veiligheidsoverwegingen de gerechtvaardigde bedrijfsbelangen in gevaar zou brengen. Wij zullen de blokkering en/of opschorting tot toegang van de Service of met betrekking tot Inloggegevens opheffen of vervangen, indien de redenen voor blokkering en/of opschorting niet langer meer bestaan. 

Artikel 4.    Data protectie

a.    U gaat ermee akkoord dat de Gegevens en persoonsgegevens die worden verschaft via de Service alleen voor legale en wettige doeleinden wordt gebruikt. Hieronder wordt onder andere verstaan de vereisten die voortvloeien uit Data Protectie Wetgeving.
b.    U erkent en gaat ermee akkoord dat onze rol in de Service in de context van Data Protectie Wetgeving te kwalificeren is als verwerker (zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679).

Artikel 5.    Specifieke waarschuwingen

a.    U neemt neem uw eigen voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het proces dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de Service niet wordt blootgesteld aan het risico van virussen, malware, of anderszins waardoor computerstoringen of beschadigingen kunnen ontstaan. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade aan uw systemen vanwege uw gebruik van de Service, het Otentica Portaal of enige gelinkte website.
b.    Wij geven geen garantie dat de informatie die de Afnemer via de Service verkrijgt geschikt is voor zijn doeleinden of dat deze foutvrij zijn. U stemt ermee in dat u niet (slechts) zal afgaan op de Gegevens die via de Service zijn verkregen en zal een eigen onafhankelijke analyse en afweging maken met behulp van gekwalificeerd onafhankelijk advies (of u accepteert het risico om geen gebruik te maken van zulks advies).
c.    Voor Gegevens die uit registers van derden gedeeltelijk worden verkregen zullen wij ons redelijkerwijs inspannen om die informatie tijdig van derden te verkrijgen.
d.    Wij besteden alle in ons vermogen liggende zorg aan een zo goed en regelmatig mogelijke toelevering van de Gegevens aan u.

Artikel 6.    Eigendom

a.    Copyrights op onze website, het Otentica Portaal of elders te vinden in de gebruikmaking van de Service (waaronder te verstaan op een tekst, afbeelding, logo, icoontje, geluidsopname en/of software) zijn eigendom van Otentica, of afgenomen middels een licentie aan Otentica. Informatie verkegen van een derde partij zou onderhavig kunnen zijn aan een copyright van die derde partij.
b.    Elke weergave van een handelsmerk zal worden aangeduid met een TM of ® symbool, tenzij expliciet anders is aangegeven. U zal onze toestemming verzoeken als u gebruik wilt maken van een handelsmerk dat op onze website, het Otentica Portaal of elders te vinden in de gebruikmaking van de Service gevonden wordt.  

Artikel 7.    Vertrouwelijkheid

a.    Partijen zijn gehouden tot strikte geheimhouding ter zake van Vertrouwelijke Informatie. 
b.    Het is Partijen toegestaan Vertrouwelijk Informatie te delen met hun werknemers voor zover dat noodzakelijkerwijs nodig is ter uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden, waarbij in acht genomen moet worden dat: 
i.    In geval van het delen van Vertrouwelijke Informatie met een persoon die als externe werknemer werkzaam is bij een Partij, de Partij zelf eindverantwoordelijk is en aansprakelijk blijft voor ongeautoriseerde bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie; en 
ii.    Er niet minder strenge geheimhoudingsverplichtingen van toepassing zijn op de werknemer aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt bekendgemaakt dan die in deze Overeenkomst van toepassing zijn.
c.    Met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie die met Partijen gedeeld worden zullen zij:
i.    Alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat dit veilig kan worden bewaard en gebruikt;
ii.    Deze Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het verschaft werd;
iii.    De Vertrouwelijke Informatie niet langer bewaren dan nodig is om aan verplichtingen uit deze Overeenkomst, de wet of interne beleidsregels te voldoen;
iv.    Deze Vertrouwelijke Informatie op schriftelijk verzoek van de andere Partij ofwel vernietigen of retourneren evenals alle kopieën daarvan. 
d.    Een Partij is niet gehouden om Vertrouwelijke Informatie geheim te houden indien deze informatie:
i.    Publiekelijk bekend is en/of al in het bezit was van een Partij op een niet-vertrouwelijke basis; o
ii.    Onafhankelijk, zelfstandig en rechtmatig in het bezit van een Partij is terechtgekomen; of
iii.    Reeds of zelfstandig is ontwikkeld door een Partij’s werknemers zonder voordeel gehad te hebben van de Vertrouwelijke Informatie; of
iiv.    Expliciet is aangeduid of bevestigd door de andere Partij niet vertrouwelijk te zijn; of
v.    Vereist wordt om te delen door de wet, een rechtbank of een toezichthoudende entiteit. 

Artikel 8.    Aansprakelijkheid

a.    Partijen zijn niet aansprakelijk jegens elkaar voor het niet behalen van bepaalde doelen of de levering van, of het niet leveren van, specifieke output als onderdeel van de Service. Elke Partij blijft zelf verantwoordelijk voor het maken van besluiten en het ondernemen van acties in het kader van zijn (bedrijfs)doelen.
b.    Geen van de Partijen zal aansprakelijk gehouden worden ten opzichte van de andere Partij voor indirecte, speciale of gevolgschade van de andere Partij, waaronder ook verstaan wordt schade die betrekking heeft op verliezen of winsten. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt aansprakelijkheid van een Partij met betrekking tot:
i.    Enige vorm van fraude of andere soort aansprakelijkheid welke niet door de wet kan worden beperkt of uitgesloten; of
ii.    Enig verlies of schade veroorzaakt door een opzettelijke schending van deze Overeenkomst.
c.    Wij accepteren geen aansprakelijkheid en sluiten deze uit voor zover dat betrekking heeft op fouten en/of handelingen waarop wij redelijkerwijs geen controle hebben.
d.    Voor zover toegestaan op basis van de wet, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid en sluiten deze uit voor schade of verliezen, hoe dan ook veroorzaakt, die u ondervindt door uw gebruik met onze website, het Otentica Portaal, de Service of een gelinkte website.
e.    Als wij afstand doen van enig recht die haar ons ter beschikking staat onder deze Gebruiksvoorwaarden in het ene geval, betekent dat niet dat wij automatisch van dezelfde rechten afstand doen in het andere geval.

Artikel 9.    Wijzigingen

a.    Wij mogen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen.
b.    Wij zullen u van de wijzigingen op de hoogte brengen via e-mail of bij uw eerstvolgende poging om toegang tot de Service te krijgen via de website. Dit zal uiterlijk één (1) maand voor de ingangsdatum van de wijzigingen gebeuren.
c.    De aangepaste Gebruiksvoorwaarden kunnen op het scherm worden getoond en u kunt worden verzocht deze te lezen en te aanvaarden om de Service te kunnen blijven gebruiken. In alle andere gevallen wordt u geacht de wijzigingen te hebben aanvaard, tenzij u voor de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen ons schriftelijk hebt meegedeeld dat u deze niet (meer) accepteert, hierna stopt per direct uw toegang tot de Service.

Artikel 10.    Toepasselijk recht en geschillen

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd.

Professor J.H. Bavincklaan 7
1183 AT Amstelveen

KVK - 78143381
M. info@otentica.nl
T.  020 303 07 98

Interesse om onze screening oplossing uit te proberen? Maak dan nu een proefaccount aan.

Copyright © Otentica B.V.   |   Alle rechten voorbehouden